นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

ข้อความแนะนำ: ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://www.accounting-mfn.com

รายละเอียดทั่วไป

ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อปกป้องสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลทันทีที่เกิดเหตุละเมิด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบแบบฟอร์ม

บริษัทฯ ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท ฯ อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเท่านั้น อาทิ
1. ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. ใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ
3. ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 1. ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. ใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม หรือแสดงความคิดเห็น
 3. ใช้สำหรับติดต่อเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล หรือสำรวจความคิดเห็นตามความจำเป็น
 4. ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบโดยไม่รีรอ ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กระทำได้โดยรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามการวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้ง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทาง ระเบียบ หรือระบบการจัดการที่บังคับใช้กับบริษัท โดยบริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งตัวอย่างบุคคลที่สามที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ มีดังนี้

 1. ผู้ให้บริการนำเข้าข้อมูล
  2. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้คำปรึกษา และ/หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
  3. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ การส่งสินค้า การประกอบ การติดตั้ง การพิมพ์ การบริการทางไปรษณีย์ หรือบริการด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  4. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  5. บุคคลที่สามที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับบริษัทเท่านั้น โดยข้อกำหนดส่วนหนึ่งของสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลที่สามเหล่านี้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายใด ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลา (Retention Period) ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
 2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
1. ขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข หรือขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 1. ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ
 2. ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถ ทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร

คำร้องขอตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณา และจดบันทึก ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของกฎหมายซึ่งบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติตาม

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากการไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก่อให้เกิดผลความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อระงับความเสียหาย และจะดำเนินการตรวจสอบสาเหตุพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเยียวยาอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้เสียหาย

การทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยตรง

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวม และตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้