ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี กิจการได้อะไรบ้าง ?!?!… อย่างที่เราได้พูดไปแล้วหลายๆ บทความ ถึงความสำคัญของ การทำบัญชี โดยเฉพาะกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำเป็นต้องมีการทำบัญชี เพื่อบันทึกรายการรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ รวมถึงจำแนกและสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารกิจการ เจ้าของกิจการ หรือบุคคลอื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น และ ประโยชน์ของการทำบัญชี ยังมีอีกหลายด้านได้แก่

 

Leave a Comment