การเก็บภาษีย้อนหลัง คืออะไร? ทำอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

การเก็บภาษีย้อนหลัง คืออะไร? ทำอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

การทำธุรกิจกับการจ่ายภาษีนั้นถือเป็นของคู่กัน โดยภาษีสำหรับธุรกิจนั้นจะมีหลากหลายประเภทกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาทั่วไปจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่เจ้าของกิจการต้องทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้การเสียภาษีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และลดปัญหาที่จะโดนเรียก ภาษีย้อนหลัง

ภาษีย้อนหลัง

แนวทางการป้องกันการถูกเรียกภาษีย้อนหลัง

แนวทางการป้องกันการถูกเรียกภาษีย้อนหลัง มีดังนี้

1. ทำความเข้าใจภาษีธุรกิจทุกประเภท

เมื่อไหร่ที่เราทำธุรกิจในรูปแบบของ นิติบุคคล ธุรกิจนั้นจะต้องจ่ายภาษีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ  เมื่อธุรกิจมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด แปลว่าธุรกิจมีกำไร โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ จะคิดจากกำไรของผลประกอบการประจำปีของบริษัท
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  มีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ธุรกิจมีการจ่ายเงินออกไปแล้วตามกฏหมายกำหนดว่าต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่นค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าบริการ ฯลฯ เจ้าของธุรกิจต้องทำการหักให้ถูกต้องเพราะถือเป็นหน้าที่
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกติดปากกันว่า VAT นั้นจะมีทั้ง VAT ซื้อ (เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ)  และ VAT ขาย (เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมีรายได้จากการขายและให้บริการ) ธุรกิจจะต้องยื่นรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนและต้องชำระเงินส่วนต่างเมื่อมีภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้มากกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายจ่าย
  • อากรแสตมป์ คือภาษีที่จะต้องจ่ายเมื่อมีการทำสัญญาใดๆเกิดขึ้น เช่นสัญญาเช่า
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีเฉพาะสำหรับธุรกิจบางประเภท ซึ่งเจ้าของกิจการต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าธุรกิจของตนเอง เข้าข่ายเป็นธุรกิจเฉพาะหรือไม่

ภาษีย้อนหลัง

2. ชำระภาษีให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการเรื่องสำหรับเจ้าของกิจการคือ ความตั้งใจที่จะเสียภาษีให้ถูกต้อง โดยปกติ การเสียภาษีไม่ถูกต้องนั้นเกิดจากสาเหตุหลักแค่ 2 ประการคือ ประการแรก เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าเรื่องใดต้องเสียภาษีบ้าง และประการที่สองคือการตั้งใจหลบเลี่ยงภาษี แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม หากธุรกิจไม่ได้เสียภาษีครบถ้วน ธุรกิจนั้นก็ต้องเสียค่าปรับพร้อมโดนเรียก ภาษีย้อนหลัง เหมือนกัน โดยจะใช้เหตุผลว่าไม่รู้ไม่ได้

กรณีที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับทุกธุรกิจคือ การพยายามหลบเลี่ยง เพราะถ้าเจ้าของธุรกิจมีความตั้งใจจะหลบเลี่ยงแล้ว การทำงานทั้งหมดขององค์กรจะกลายเป็นร่วมมือกันทั้งหมด ขอให้เข้าใจว่าการปกปิดข้อมูลนั้นทำได้ยากขึ้นทุกทีและได้ไม่คุ้มเสียเมื่อมีการตรวจพบและทำให้ต้องเสียค่าปรับได้

ภาษีย้อนหลัง

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ

กรมสรรพากรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออกกฎหมายใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเสียภาษีอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีนั้นเหมาะสมและทันกับวิธีการทำงานของธุรกิจในปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษากฎ ระเบียบใหม่เหล่านี้อยู่เสมอ ซึ่ง MFN Accounting บริษัท ทำบัญชี เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของ การวางแผนภาษี การปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือ จด เลิก กิจการ

การเสียภาษีให้ถูกต้อง เป็นหน้าที่ที่ธุรกิจทุกประเภทจะต้องจัดการให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีประเด็นใดไม่แน่ใจในรายละเอียด ให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่น บริษัทรับทำบัญชีหรือสรรพากรเขตพื้นที่ที่ธุรกิจจัดตั้งอยู่ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อัพเดทเมื่อ 30/04/2561

6 thoughts on “การเก็บภาษีย้อนหลัง คืออะไร? ทำอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง”

Leave a Comment