ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกของผู้ประกอบการจด VAT

ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกของผู้ประกอบการจด VAT

เราอาจคุ้นเคยกับ ใบกำกับภาษี ในรูปแบบกระดาษซึ่งเกิดจากการจัดทำพิมพ์ หรือเขียนข้อมูลรายการต่างๆเพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการจัดทำ อย่างไรก็ดีกรมสรรพกรได้มีการพัฒนาใบกำกับภาษีในรูปกระดาษให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอน ลดต้นทุนในการจัดทำเอกสารให้แก่ผู้ประกอบการ และ ลดปัญหา ใบกำกับภาษีปลอม นอกจากกนี้ิ รัฐบาลยังมีนโยบายจะนำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับมาตรการช้อปดีมีคืน สำหรับปี 2566 อีกด้วย

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบกำกับภาษีกระดาษ (Tax Invoice) เป็นเอกสารภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ต้องมีรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ทั้งสิ้น ใบกำกับภาษีทั้ง 2 จึงมีศักดิ์และสิทธิตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ออกและผู้รับใบกำกับภาษีสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการมากมายอาจด้วยเหตุผลดังนี้

ความแตกต่างของ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบกำกับภาษีกระดาษ

ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี

ประมวลรัษฎากรกำหนดหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 รูปแบบเท่านั้น ได้แก่

  1. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  2. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

โดยหากได้เลือกใช้ระบบใดแล้วจะต้องใช้ระบบนั้นในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จะเลือกออกใบกำกับภาษีทั้ง 2 ระบบพร้อมกันไม่ได้ ซึ่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ระบบนี้มีความแตกต่างกันดังนี้

ใบกำกับภาษี

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

ใบกำกับภาษี

ข้อควรรู้ก่อนใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

  1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิเลือกที่จะจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบกระดาษสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละครั้งก็ได้ แต่ควรแยกเลขที่ และเล่มที่ (ถ้ามี) ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกจากใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษอย่างชัดเจน
  2. ถ้ารายการขายใดมีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) แล้วจะไม่สามารถพิมพ์และส่งมอบใบกำกับภาษีในรูปกระดาษให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้อีก
  3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บ https://validation.teda.th/webportal/v2/#/validate

Leave a Comment