E-Withholding Tax ช่วยในการบริหารจัดการภาษี บริการจากกรมสรรพากร

E-Withholding Tax ช่วยในการบริหารจัดการภาษี บริการจากกรมสรรพากร

e-Withholding Tax เป็นบริการใหม่ของกรมสรรพากรที่นำความต้องการของผู้อยู่ในกระบวนการ เสียภาษีเงินไทั้งผู้หักภาษี และผู้ถูกหักภาษี มาออกแบบให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบงานและผสานเข้ากับเทคโนโลยี ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความง่าย ความสะดวก ลดขั้นตอน เพื่อให้เป็นที่ถูกใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ D2RIVE ของกรมสรรพกร ภายใต้วิถีใหม่ (New Nomal) ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตในสังคมไปพร้อมกันทั่วโลก

e-Withholding Tax จึงเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการภาษีที่ตอบโจทย์แบบเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียว เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เป็นทางเลือกที่ช่วยลดขั้นตอนการจัดการภาษี จากการทำงานหลายขั้นตอน ไปสู่ระบบการทำงานที่สัั้นกว่าเดิม ของผู้เสียภาษี ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการจัดทำเอกสารรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 50) มีผู้ทำหน้าที่นำส่ง และยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทน เพื่อความโปร่งใสอันเนื่องมาจากการที่เว็บไซต์กรมสรรพกร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป

ในยุคที่กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบภาษีเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การจัดการภาษีเป็นเรื่องง่าย โดยมีการนำระบบ e-Services มาใช้กับภาษีหลาย ๆ ประเภท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ ดังนี้

อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดาด้วย e-Withholding Tax

ภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยระบบต่าง ๆ เช่น

 • ระบบ My Tax Account ในการคิดค้นข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์
 • ระบบ e-Donation อำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

ผู้เสียภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคล กับ บริการแบบ e-Services

ภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคล อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยระบบต่าง ๆ เช่น

 • ระบบขออนุมัติใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency : FC)
 • ระบบการแจ้งสิทธิการใช้งานผู้สูงอายุ

งานบริการของระบบ e-Withholding Tax ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยระบบต่าง ๆ เช่น

 • ระบบบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต
 • ระบบ e-Tax Invoice & Receipt
 • e-Tax Invoice by email

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยระบบต่าง ๆ เช่น

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยระบบ e-Withholding Tax

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีด้วยระบบต่าง ๆ เช่น

 • ระบบการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยว
 • ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
 • ระบบนำทางร้านค้า

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมสรรพากรได้เปิดตัว “นวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)” หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นวิธีการใหม่ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทำการนำส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากร โดยมีธนาคารเป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลและส่งเงินภาษีให้กับกรมสรรพากร โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ประโยชน์ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ

e-Withholding Tax

แล้วใครบ้างที่จะได้ประโยชน์ จากการงานระบบ e-Withholding Tax

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ หมายถึงบุคคลภายนอก โดยประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 • กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตามมาตรา 52 มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
 • กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ (ตามมาตรา 83/5 และมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร)

 

1 thought on “E-Withholding Tax ช่วยในการบริหารจัดการภาษี บริการจากกรมสรรพากร”

Leave a Comment