Service

จัดตั้ง
บริษัทจำกัด

6,900 บาท

จัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4,500 บาท

 จองชื่อบริษัท

 จัดทำชุดเอกสารการจดทะเบียน

 รับรองลายมือชื่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

 ตราประทับ

 จดทะเบียนบริษัท

 ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยื่นแบบสรรพากรทาง อินเตอร์เน็ต

 ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

ให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับ หจก. / บริษัทจำกัด / กิจการร่วมค้า /
นิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ตรง
ในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท SME บริษัทมหาชน และบริษัทข้ามชาติ

ให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับ หจก. / บริษัทจำกัด /
กิจการร่วมค้า / นิติบุคคลอาคารชุด
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ตรงใน
การตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท SME บริษัทมหาชน
และบริษัทข้ามชาติ

*อัตราค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการ
*อัตราค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการ

 บริการจดทะเบียนภาษี

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

“ให้คำปรึกษา”

การวางแผนภาษีอากรสำหรับ
กิจการและผู้ประกอบการ

“เป็นตัวแทน”

ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพกร
กรณีถูกเชิญพบ

 เก็บรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการ

 ออกแบบและวางระบบบัญชี

 สร้างระบบการดำเนินงาน และสร้างผังบัญชี

 การตรวจสอบและติดตามผลการวางระบบ

*อัตราค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการ

 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 จัดทำบัญชีแบบครบวงจร

 ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

 ยื่นประกันสังคม

 จัดทำงบทดลองและงบแสดงฐานะทางการเงิน

 ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการให้บริการ

*อัตราค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการ
*อัตราค่าทำบัญชีจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการ

สำหรับลูกค้าที่จัดทำบัญชีรายเดือน

“ฟรี! ค่าปิดบัญชีประจำปี”

การให้บริการอบรม สัมมนาภาย ในงบประมาณที่ประหยัดโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรงรวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายตามความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี
และด้านภาษีอากร รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว

การให้บริการอบรม สัมนาภาย ในงบประมาณที่ประหยัด
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง
รวมทั้งมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความต้องการ
ของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบัญชี และด้านภาษีอากร รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว

“เราให้บริการอย่างมืออาชีพ”

ที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน


เพื่อให้ทุกท่านที่ได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด
line
test