จดทะเบียนบริษัท แล้วดียังไง

จดทะเบียนบริษัท แล้วดียังไง

ในปัจจุบันหลายคนหันมาเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งธุรกิจนั้นอาจเป็นธุรกิจเล็กๆ ในครอบครัวหรือแม้แต่ธุรกิจที่ขยับขยายจนกลายมาเป็นบริษัท แต่เมื่อเปิดบริษัทของตัวเองแล้ว “ จดทะเบียนบริษัท ” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

1. จ่ายภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา 

เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จะเสียภาษี สูงสุดอยู่ที่ 35%

แต่อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดอยู่ที่ 20% เท่านั้น

และหากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/รอบปีบัญชี จะได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

 

 

 

อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ

2. ไม่ต้องเสียภาษีหากธุรกิจขาดทุน

เมื่อบริษัทขาดทุนจะไม่เสียภาษีสำหรับรอบปีนั้นๆ และสามารถนำผลขาดทุนนำไปหักจากกำไรในปีอื่นได้ไม่เกิน 5 ปี

3. สร้างความน่าเชื่อถือ และโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น

เพราะการจดทะเบียนบริษัทจะทำให้ “บริษัท” มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ที่มีตัวตนตามกฎหมาย จึงทำให้สามารถตรวจสอบได้และมีความมั่นคงทางธุรกิจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและคู่ค้า

4. เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า

เนื่องจากสถาบันทางการเงินมีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจ ซึ่งโอกาสในการได้สินเชื่อที่มากขึ้น ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้น

5. การจัดการบริหารเงินเป็นระบบกว่า

เมื่อดำเนินการในรูปแบบของบริษัทแล้ว จะต้องแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีบริษัทออกจากกัน เพื่อไม่เกิดความสับสนระหว่างเงินทั้งสองส่วน ซึ่งต่างจากบุคคลธรรมดาหากมีการบริหารจัดการไม่ดีอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมธุรกิจได้

6. การจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัท

หากบริษัทเกิดความเสียหายทางธุรกิจร้ายแรงระดับต้องล้มละลาย เราซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น ตัวเราจะไม่ล้มละลายตามบริษัทไปด้วย

Leave a Comment