จดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นหรือไม่ ต้องจดมั้ย มาดูกัน

จดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นหรือไม่ ต้องจดมั้ย มาดูกัน

การ จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการว่ากิจการมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง กฎหมายกำหนดให้กิจการบางประเภทต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีข้อบังคับประเภท กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ที่แตกต่างกันโดย

 

ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์

 1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม
 6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 9. บริการอินเทอร์เน็ต
 10. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 11. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 15. การให้บริการตู้เพลง
 16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 1. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 2. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 3. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต
 4. บริการอินเทอร์เน็ต
 5. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 6. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 8. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 9. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
 10. การให้บริการตู้เพลง
 11. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ดังนั้นหากกิจการประกอบธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น กิจการต้องต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งหากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ตามกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

อ้างอิงจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

Leave a Comment