“ค่าขนส่ง” ประเด็นภาษียอดฮิต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่ง

“ค่าขนส่ง” ประเด็นภาษียอดฮิต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี สำหรับ ค่าขนส่ง อันเนื่องจากการประกอบ ธุรกิจขนส่ง การขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรนั้น จะมี มาตรา 81(1) ซึ่งระบุไว้ว่า

มาตรา 81(1) (ณ) วางหลักไว้ว่า การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกฎหมายได้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทหรือนิติบุคคลมีการจ่ายเงินค่าขนส่ง ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% ยกเว้นการขนส่งสาธารณะไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาระภาษีของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนส่ง

ภาระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งจะมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 1. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% 

ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง

ตัวอย่างการบริการขนส่งที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ขนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 2. รับจ้างจัดหารถมาขนสินค้า
 3. ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ เช่น ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดังไปที่ท่าเรือโดยวิธีใช้สายพาน ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดังไปที่ท่าเรือโดยใช้วิธีคนขน ขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดังและจากโกดังไปที่ท่าเรือโดยใช้วิธีรถตัก
 4. การประกอบกิจการขนส่งโดยรถบรรทุก ไม่ว่าจะจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ก็ตาม
 5. การรับส่งเอกสาร โดยคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีทั้งเรียกใช้ชั่วคราวและประจำเดือน
 6. รับขนส่งพนักงาน
 7. รับจ้างตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง (ตามสถานที่และเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด)
 8. รถเครนยกสินค้า
 9. ขนส่งทางทะเลหรืออากาศยาน
 10. รับขนย้ายสิ่งของ โดยมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 11. รับขนสินค้าขึ้นลงเรือ
 12. ขนส่งคนและสิ่งของตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 13. ขนยกหรือลากจูงรถ
 14. ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 15. จ้างขนส่งอีกทอดหนึ่ง
 16. ขายสินค้าพร้อมขนส่ง
 17. รับส่งนักท่องเที่ยวตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

จากตัวอย่างข้างต้น แม้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การประกอบกิจการรับขนส่งถือเป็นการให้บริการประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ยังคงต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

ท้ายที่สุดนี้ หากท่านเป็นผู้ประการธุรกิจขนส่ง หรือมีข้าสงสัยเรื่องของภาษีบัญชี ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม บริษัท ทำบัญชี M.F.N.Accounting เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการชั้นยอดให้กับลูกค้า บริษัทรับทำบัญชี ที่ ครบ จบ ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น วางแผนภาษี ปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1 thought on ““ค่าขนส่ง” ประเด็นภาษียอดฮิต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนส่ง”

Leave a Comment